HRM | Admission HRM
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration (MBA)

เป็นหลักสูตรภาคค่ำ เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 40 คน (วันธรรมดาเรียนเวลา 18.00 – 21.00 น.) และ (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์เต็มวัน)

เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยจะต้องจัดทำและสอบให้ผ่าน “ค้นคว้าอิสระ” หรือ “วิทยานิพนธ์” ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

ภาคการศึกษา 1 : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ภาคการศึกษา 2 : เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษา 3 : เดือนมกราคม – เมษายน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA-HRM)

1.สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2.มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1.ผลคะแนน Smart-II (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี)ดูรายละเอียด http://smart.tbs.tu.ac.th (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)


2.ส่งผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th

หรือ TOEFL หรือ IELTS และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


3.การสอบสัมภาษณ์

 

วันเรียน หลักสูตร MBA-HRM
MBA-HRM เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

รับสมัคร online เท่านั้นที่  http://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/register1.aspx
– รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2562

 

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือ TOEFL หรือ IELTS

– ภายในวันที่ 31 มกรคม 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
– วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเย็น 18.00 น. เป็นต้นไป) ที่ http://hrm.tbs.tu.ac.th

 

สอบสัมภาษณ์
– วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
– วันพฤหัสที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ http://hrm.tbs.tu.ac.th

 

รายงานตัว / ยื่นเทียบวิชา Pre – course
– วันที่ 2 – 3  มีนาคม 2562

 

ชี้แจงหลักสูตร
– วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

 

ลงทะเบียนเรียน Pre – course และ ชำระค่าเรียน 
– วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562

 

ปฐมนิเทศต่างจังหวัด

 

เปิดเรียน Pre – course
– มีนาคม 2562

กำหนดการจัดสอบ SMART II สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2562

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II)
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
4/2561

1/2562

3-16 ธันวาคม 2561

7-20 มกราคม 2562

เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่  http://www.smart.tbs.tu.ac.th

***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)  สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี 2562

 

กำหนดการสมัครและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET
ครั้งที่ รับสมัครและชำระเงิน วันสอบ
12/2561

1/2562

1-15 ธันวาคม 2561

1-15 มกราคม 2561

อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

หมายเหตุ *** ผู้สมัครที่ต้องการยื่นผลคะแนน TU-GET (ฉบับจริง) เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

Email: tugetlitu@gmail.com

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS : เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA-HRM จะต้องกรอกรายละเอียดในใบรายงานผลดังนี้

1. เขียนเลขที่ใบสมัครของสำนักงานบัณฑิตฯ ไว้ด้านหน้าของผลสอบ TU-GET

2. ระบุโครงการที่สมัครสอบ ไว้ด้านหน้าผลสอบ TU-GET

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

4. ส่งผลสอบเฉพาะฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับสำเนา)

5. กรณีจะส่งผลสอบด้วยตนเอง โครงการฯ เปิดทำการ วันธรรมดา เวลา 8.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

6. กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ส่งมาที่ โครงการ MBA-HRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200