HRM | Admission HRM
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration (MBA)

เป็นหลักสูตรภาคค่ำ เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 40 คน (วันธรรมดาเรียนเวลา 18.00 – 21.00 น.) และ (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์เต็มวัน)

เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยจะต้องจัดทำและสอบให้ผ่าน “ค้นคว้าอิสระ” หรือ “วิทยานิพนธ์” ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

ภาคการศึกษา 1 : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ภาคการศึกษา 2 : เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษา 3 : เดือนมกราคม – เมษายน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA-HRM)

*สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1.ผลคะแนน Smart-II (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี)ดูรายละเอียด http://smart.tbs.tu.ac.th (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)


2.ส่งผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th

หรือ TOEFL หรือ IELTS และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


3.การสอบสัมภาษณ์

รับสมัคร online เท่านั้นที่  http://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/register1.aspx
– ขยายการรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2561

 

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือ TOEFL หรือ IELTS
– ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
– วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ http://hrm.tbs.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์
– วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
– วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ http://hrm.tbs.tu.ac.th

 

รายงานตัว / ยื่นเทียบวิชา Pre – course
– วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2561

 

ชี้แจงหลักสูตร 

– วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
 
สอบเทียบความรู้สำหรับวิชา Pre – course 

– วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

 

ลงทะเบียนเรียน Pre – course และ ชำระค่าเรียน 
– วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561

 

ประกาศผลสอบ Pre – course
– วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

 

ปฐมนิเทศต่างจังหวัด
– วันที่ 10 – 12  มีนาคม 2561

 

เปิดเรียน Pre – course
– มีนาคม 2561

กำหนดการจัดสอบ SMART II 

สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2561
สามารถใช้ผล SMART II ครั้งที่  3/2558  ถึง  1/2561

ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
3/2560 วันที่ 18 – 30 ตุลาคม 2560 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
4/2560 วันที่ 01 – 13 ธันวาคม 2560 วันเสารที่ 23 ธันวาคม 2560
1/2561 วันที่ 01 – 13 มกราคม 2561 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199,0-2224-9730
Email : smart@tbs.tu.ac.th หรือ Website : http://www.smart.tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)

สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี2561

คือการสอบ TU-GET ครั้งที่ 2017 – 2018

ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
9/2560 1 – 15 กันยายน 2560 24 กันยายน 2560
10/2560 1 – 15 ตุลาคม 2560 29 ตุลาคม 2560
11/2560 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 26 พฤศจิกายน 2560
12/2560 1 – 15 ธันวาคม 2560 24 ธันวาคม 2560
 1/2561 1 – 15 มกราคม 2561  28 มกราคม 2561


หมายเหตุ *** ผู้สมัครที่ต้องการยื่นผลคะแนน TU-GET ครั้งที่ 1/2561 (สอบวันที่ 28 มกราคม 2561)
สามารถ Login เพื่อตรวจสอบผลคะแนนจากหน้าเว็บไซต์ของสถาบันภาษา http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
และสั่งพิมพ์ผลคะแนน พร้อมส่ง E-mail ให้กับโครงการที่ E-mail: hrmtu@tbs.tu.ac.th
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับผลคะแนน TU-GET (ฉบับจริง) ครั้งที่ 1/2561
ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำมายื่นให้กับโครงการในวันสอบสัมภาษณ์


ติดต่อสอบถาม
สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS : ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA-HRM จะต้องกรอกรายละเอียดในใบรายงานผลดังนี้

1. เขียนเลขที่ใบสมัครของสำนักงานบัณฑิตฯ ไว้ด้านหน้าของผลสอบ TU-GET

2. ระบุโครงการที่สมัครสอบ ไว้ด้านหน้าผลสอบ TU-GET

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

4. ส่งผลสอบเฉพาะฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับสำเนา)

5. กรณีจะส่งผลสอบด้วยตนเอง โครงการฯ เปิดทำการ วันธรรมดา เวลา 8.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

6. กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ส่งมาที่ โครงการ MBA-HRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200