HRM | Admission HRM
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)

ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration (MBA)

เป็นหลักสูตรภาคค่ำ เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 40 คน (วันธรรมดาเรียนเวลา 18.00 – 21.00 น.) และ (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์เต็มวัน)

เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยจะต้องจัดทำและสอบให้ผ่าน “ค้นคว้าอิสระ” หรือ “วิทยานิพนธ์” ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

ภาคการศึกษา 1 : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ภาคการศึกษา 2 : เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษา 3 : เดือนมกราคม – เมษายน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA-HRM)

1.สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2.มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1.ผลคะแนน Smart-II (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี)ดูรายละเอียด http://smart.tbs.tu.ac.th (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)


2.ส่งผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://litu.tu.ac.th/2019/assets/public/kcfinder/upload/public/pdf/2019/12/Brochure%20TU-GET(PBT)-2562-2563.pdf

หรือ TOEFL หรือ IELTS และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


3.การสอบสัมภาษณ์

 

วันเรียน หลักสูตร MBA-HRM
MBA-HRM เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

รับสมัคร online เท่านั้นที่  http://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/register1.aspx

*** ผู้สมัครจะต้องแนบ Transcript ฉบับสำเร็จการศึกษาและเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือหลักฐาน
อื่นใดในการแสดงถึงประสบการณ์การทำงานทั้งหมดนับถึงวันปิดรับสมัคร (ขอให้ระบุช่วงเวลา) ในระบบรับสมัคร ***

 

 

 

กำหนดการ

 

รอบที่ 1
(สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายใน)
1 ต.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2563

 

รอบที่ 2
(สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายใน)
10 ก.พ. 2563 – 5 มี.ค. 2563

รับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 – 5 มีนาคม 2563
ส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษในระบบรับสมัคร ภายใน 30 มกราคม 2563 ภายใน 4 มีนาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563 (ช่วงเย็น)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 6 มีนาคม 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563
รายงานตัวและยื่นเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 วันที่ 25-26 มีนาคม 2563
สอบเทียบความรู้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 16 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 17 มีนาคม 2563
จดทะเบียนและชำระเงินเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 18-19 มีนาคม 2563 วันที่ 30-31 มีนาคม 2563
เปิดเรียนวิชาปรับพื้นฐาน วันที่ 30 มีนาคม 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563

กำหนดการจัดสอบ SMART II สำหรับระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II)
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
4/2562

5/2562

1/2563

2/2563

28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562

2 – 15 ธันวาคม 2562

6 – 19 มกราคม 2563

10 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่  http://www.smart.tbs.tu.ac.th

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดรับสมัคร Waik-in ในวันสอบ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจากเดิม 750 บาท เป็น 1,000 บาทต่อคน

สำหรับผลคะแนนสอบ SMART-II ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถนำมาใช้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563
ได้คือผลคะแนนสอบตั้งแต่ครั้งที่ 3-4/2560, 1-4/2561, 1-5/2562 และ 1-2/2563

*****************************************************************************************************

***ไม่ต้องยื่นผลสอบ Smart II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 Email: smart@tbs.tu.ac.th

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)  สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี 2563

 

กำหนดการสมัครและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET
ครั้งที่ รับสมัครและชำระเงิน วันสอบ
10/2562

11/2562

12/2562

1/2563

2/2563

1-15 ตุลาคม 2562

1-15 พฤศจิกายน 2562

1-15 ธันวาคม 2562

1-15 มกราคม 2563

1-15 กุมภาพันธ์ 2563

อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
 ผู้สมัคร (รอบที2) ที่มีผลคะแนนฉบับจริง สามารถส่งผลคะแนนภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้ 3 วิธี ดังนี้
– แนบไฟล์ ในระบบรับสมัคร www.gradreg.tbs.tu.ac.th
– แนบไฟล์ ส่ง E-mail ให้โครงการ MBA ที่ mbatu@tbs.tu.ac.th
– ยื่นผลคะแนนด้วยตนเองที่ห้องโครงการ MBA ห้อง F 310 ชั้น 3 ตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี (ริมน้ำ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครสอบ TU-GET รอบที่ 2/2563 (สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563) ขอให้ตรวจสอบคะแนนที่เว็บไซต์ของสถาบันภาษา พร้อม Print Screen และนำมาแนบในระบบรับสมัคร www.gradreg.tbs.tu.ac.th หรือส่งให้กับโครงการที่ E-mail: mbatu@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถาม TU-GET ได้ที่สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4

Email: tugetlitu@gmail.com

ผู้สมัครสอบโครงการ MBA-HRM จะต้องกรอกรายละเอียดในใบรายงานผลดังนี้

1. เขียนเลขที่ใบสมัครของสำนักงานบัณฑิตฯ ไว้ด้านหน้าของผลสอบ TU-GET

2. ระบุโครงการที่สมัครสอบ ไว้ด้านหน้าผลสอบ TU-GET

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

4. ส่งผลสอบเฉพาะฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับสำเนา)

5. กรณีจะส่งผลสอบด้วยตนเอง โครงการฯ เปิดทำการ วันธรรมดา เวลา 8.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

6. กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ส่งมาที่ โครงการ MBA-HRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200