HRM | Interview Schedule HRM
13073
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13073,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Interview Schedule

กำหนดการผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (HRM)

กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

กรุณาดาวน์โหลด!!

วันที่  28 กพ. ถึง 3 มีค. 2561
**(หยุดวันที่ 1 มีค 2561)**

โครงการ MBA คณะพาณิชย์ฯ
วันธรรมดาเวลา 9.00-18.30 น
วันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น
(ปิดพักเที่ยง)
*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

Circle รายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 22,000 บาท เป็น แคชเชียร์เช็ค เท่านั้น
Circle สั่งจ่าย “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.” กรณีต่างจังหวัดซื้อดร๊าฟ

Circle กรุณาเขียน “เลขที่ใบสมัคร ,ชื่อ-สกุล,เบอร์โทร” ด้านหลังแคชเชียร์เช็ค

Circle ยื่นเทียบวิชา Pre-Course

(โครงการฯ ให้ยื่นเทียบวิชาได้เฉพาะ บธ. 501 สถิติสำหรับผู้บริหาร)

วันที่  28 กพ. และ 3 มีค. 2561
**(หยุดวันที่ 1 มีค 2561)**

วันธรรมดาเวลา 9.00-18.30 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น
(ปิดพักเที่ยง)

รายละเอียดประกอบการยื่นคำร้องเทียบวิชา

การขอเทียบวิชา

นักศึกษาสามารถขอนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี มาเทียบกับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยนักศึกษาไม่ต้องศึกษารายวิชาอีก หากสอบผ่าน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

1.ศึกษามาแล้วไม่เกิน 6 ปี (นับจากภาคที่ได้ศึกษารายวิชาที่นำมาขอเทียบ)

2.วิชาที่นำมาขอเทียบต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า

3.ผ่านการประเมินหรือทดสอบความรู้

สั่งจ่าย “โครงการบริการทางวิชาการและสังคม คณะพาณิชย์ฯ มธ.”

 

ขั้นตอน

1.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มยื่่นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อโครงการ

 

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบ

 

2.เค้าโครงรายวิชาที่นำมาเทียบ (Course Outline)

 

คลิก!! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเทียบวิชา

(รายละเอียดวิชาเข้าไปที่ www.hrm.tbs.tu.ac.th)

วันที่ 4 มีนาคม  2561

9.45 – 15.00 น.

 (ห้อง F-310 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
ตึกริมน้ำ)

ชี้แจงหลักสูตร/กิจกรรมของรุ่นพี่

วันที่  5 มีนาคม 2561

(18.00 – 21.00 )

สำหรับห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบเทียบความรู้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน
(Pre-course)

(เฉพาะผู้ที่ยื่นความจำนงสอบเท่านั้น)

วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561
*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

ชำระค่าเรียน Pre-course จำนวน 12,600 บาท โดยเข้าระบบ https://web.reg.tu.ac.th/registrar/login.asp
รายการจดทะเบียน กดปุ่ม Print นำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบเทียบ Pre-course ที่ www.hrm.tbs.tu.ac.th

วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2561

ปฐมนิเทศต่างจังหวัด
(The Heritage Pattaya Beach Resort)

วันที่ 13 มีนาคม 2561

เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

เลขประจำตัวสอบ

ประกาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
คลิก!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1.   วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

สถานที่ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้ ฝั่งธน หรือ สะพานกรุงธน) ห้องภาณุรังษี 

ทางเข้าที่ 1 ซอย ถนนเจ้าพระยาสยาม (หน้าซอยมี 7-11)
ทางเข้าที่ 2 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 66/1สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่  18  กุมภาพันธ์  2561  ดังเวลาต่อไปนี้

ช่วงที่

เลขที่ใบสมัคร

เวลารายงานตัว

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

03-0002 ถึง 03-0083

08.30 น.

09.00 – 12.00 น.

2. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
Circle รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

Circle หนังสือรับรองปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่  กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

Circle ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานโดยระบุประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานเต็มเวลา หลังจบปริญญาตรีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ( วันที่ 31 มกราคม 2561 ) **หรือยกเว้นมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่ต้องยื่นใบรับรองการทำงานฯ

*** ทั้งนี้หากใบรับรองการทำงานมีประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี จะไม่ ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ (ในกรณีที่ GPA สะสมต่ำกว่า 3.00) ***

Circle สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับจบการศึกษา (TRANSCRIPT) 1 ฉบับ

Circle บัตรประชาชน หรือ เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

Circle สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังมิได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตัวจริง ให้นำมายื่นในวันสอบด้วย

หมายเหตุ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัครของโครงการฯ ทางโครงการฯจะทำการตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

 

*** ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนท่านอาจถูกตัดสิทธิการเข้าสอบสัมภาษณ์ ***

 

 

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (HRM) โทรศัพท์ 0-2613-2227 – 8 หรือ 0-2226-4509 ***