HRM | Vision & Mission HRM
12676
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12676,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Vision (วิสัยทัศน์)

About  HRM & Vision (เกี่ยวกับเรา)

——โครงการ MBA-HRM มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี “สร้างชื่อเสียงให้ Thammasat Business School เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก” และ พันธกิจ “พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้นำที่มีความสามารถในการจัดการกับความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่งของธุรกิจระดับโลกผ่านการวิจัยและความเป็นสากล”
——ทำให้ MBA-HRM วางเป้าหมายการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสำคัญ 3 เรื่อง คือ

1. ขยายการเข้าถึงความรู้ที่ล้ำสมัยผ่านหลักสูตรพลวัตสำหรับอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นและอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
2. นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดิจิทัลและการเรียนรู้ออนไลน์
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่มีส่วนร่วมกับนักเรียน องค์กรและชุมชนในวงกว้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

              ปัจจัยที่สนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่สำคัญมาจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นและการที่ TBS เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ Partnership in International Management (PIM) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ต่ำกว่า 52 แห่ง ทั่วโลก มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งองค์ความรู้ ทำให้ผู้ที่เข้าเรียน MBA สามารถออกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกฝน เพิ่มทักษะ สร้างประสบการณ์ รวมถึงเข้าแข่งกิจกรรมระหว่างนักศึกษาด้วยกันในระดับโลกได้

—— นอกจากนี้ Thammasat Business School (TBS) เป็นสถาบันการศึกษาที่บรรลุสถานะ 3 มงกุฎ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยจากสถิติ มีมหาวิทยาลัยจำนวนน้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยในโลกนี้ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจำนวน 13,670 แห่งทั่วโลก มีเพียง 90 แห่งเท่านั้น ที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 มาตรฐาน

          สถานะ 3 มงกุฎ หรือ Triple Crown หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติอย่างครบถ้วนจาก 3 สถาบันหลักด้านการบริหารธุรกิจของโลกคือ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร ด้วยเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน และมีกติกาที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ทำให้กล่าวได้เต็มปากว่า มีทุกหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติทุกๆด้าน

                 MBA-HRM ให้ความสำคัญอย่างสูงกับการผลิตมหาบัณฑิตให้ออกไป โดยมีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร และคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ที่จะเข้ามาสอน ในส่วนของนักศึกษา นอกจากองค์ความรู้ที่ได้ เรื่องการสร้างเครือข่าย MBA-HRMทำอย่างเต็มที่ในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ขณะที่การบริหารจัดการองค์กร สมัยใหม่เน้นเรื่องความทันสมัย เช่น เรื่องการใช้เทคโนโลยี ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ MBA-HRM มุ่งมั่นในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                 จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่สูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก นับเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งต่อโครงการฯ กระนั้น ความเข้มแข็งของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ ผนวกกับความมุ่งมั่น ต่อวิสัยทัศน์ของ MBA-TBS สะท้อนถึง Brand ที่แข็งแกร่ง และยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบได้ระยะยาว

Mission (ภารกิจ)

ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทย
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สร้างนักบริหารที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ

สร้างนักบริหารที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทย

สนับสนุน คณะในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เป็นศูนย์รวมความรู้ธุรกิจภูมิภาค

Master of Business Administration

                หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเน้นด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) โดยนักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเชิงความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การตลาด การเงิน บัญชี การผลิต ที่มีส่วนทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และประการสำคัญนักศึกษามีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจำลองสถานการณ์ การจัดการกลยุทธ์ที่มีความเสมือนจริงทางธุรกิจ

                 นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังผสมผสานทั้งวิชาการและวิชาชีพที่เข้มข้นโดยมีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ และมีการทำโครงการธุรกิจ (Project Work) ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย

History (ประวัติ)

                      หลักสูตรปริญญาโทบริหารเน้นธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2545 เพื่อรองรับความต้องการของประเทศไทยในอันที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งความรู้ และแข่งขันในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีวิสัยทัศน์ มีนวัตกรรมทางความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และมีขีดความสามารถเทียบเท่า มาตรฐานสากล อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสร้างเสริม ประสบการณ์ควบคู่กันเพื่อนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม