HRM | Downloadfrom HRM
12627
page-template-default,page,page-id-12627,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Download Forms (โหลดเอกสาร)

 • คำร้องทั่วไป

  คำร้องทั่วไป

  เอกสารยื่นขอคำร้องทั่วไป สามารถใช้ได้กับนักศึกษาทุกโครงการ และต้องมีลายเซ็นต์จากคณาจารย์กำกับด้วย

  ดาวห์โหลด
 • จดหมายขอข้อมูล

  จดหมายขอข้อมูล

  หนังสือรับรองในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการขอข้อมูลประกอบการทำโครงการ / รายงาน

  ดาวห์โหลด
 • ประมวลวิชา

  ประมวลวิชา

  แบบฟอรมแจ้งความจำนงในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

  ดาวห์โหลด
 • แบบฟอร์มนำรถเข้า (มธ.)

  แบบฟอร์มนำรถเข้า (มธ.)

  แบบฟอร์มการขออนุญาตนํารถเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปรญญาโทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  ดาวห์โหลด
 • แบบฟอร์มนำรถเข้า (ศาลฏีกา)

  แบบฟอร์มนำรถเข้า (ศาลฏีกา)

  แบบฟอร์มการขออนุญาตนำรถเข้าศาลฎีกา โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

  ดาวห์โหลด
 • หนังสือรับรอง (จากผู้บังคับบัญชา) สำหรับปี 2559

  หนังสือรับรอง (จากผู้บังคับบัญชา) สำหรับปี 2559

  โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA-HRM Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือในการทาการประเมินผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มีรายชื่อข้างต้น

  ดาวน์โหลด
 • แนวทางฏิบัติงาน

  แนวทางฏิบัติงาน

  หนังสือคำแนะนำวิชาการศึกษาอิสระ บธ.770

  ดาวห์โหลด
 • กำหนดการและขั้นตอนในการดำเนินงานรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (HRM)

  กำหนดการและขั้นตอนในการดำเนินงานรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (HRM)

  รายละเอียดและกำหนดการและขั้นตอนในการดำเนินงานรายวิชาการค้นคว้าอิสระ

  ดาวห์โหลด
 • ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

  ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

  เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท

  ดาวห์โหลด
 • PW - 01 (ประเภทงานวิจัย)

  PW - 01 (ประเภทงานวิจัย)

  แบบฟอร์มแจ้งความจำนงจัดทำ Independent Study ข้อเสนอโครงการ ประเภทงานวิจัย

  ดาวห์โหลด
 • PW - 01 (ประเภทแผนธุรกิจ)

  PW - 01 (ประเภทแผนธุรกิจ)

  แบบฟอร์มแจ้งความจำนงจัดทำ Independent Study ข้อเสนอโครงการ ประเภทแผนธุรกิจ

  ดาวห์โหลด
 • PW - 01 (คำปรึกษาธุรกิจ)

  PW - 01 (คำปรึกษาธุรกิจ)

  แบบฟอร์มแจ้งความจำนงจัดทำ Independent Study ข้อเสนอโครงการ ประเภทให้คำปรึกษาธุรกิจ

  ดาวห์โหลด
 • แบบฟอร์ม PW - 02 (HRM)

  แบบฟอร์ม PW - 02 (HRM)

  ใบบันทึกรายละเอียดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา PW-02

  ดาวห์โหลด
 • แบบฟอร์ม PW - 03 (HRM)

  แบบฟอร์ม PW - 03 (HRM)

  ใบแจ้งฟอร์มกำหนดวัน DEFEND เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ PW-03

  ดาวห์โหลด
 • แบบฟอร์ม PW - 04 (HRM)

  แบบฟอร์ม PW - 04 (HRM)

  ใบแจ้งฟอร์มกำหนดวัน DEFEND เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ PW-04

  ดาวห์โหลด
 • ตัวอย่างหน้าปกเค้าโครง

  ตัวอย่างหน้าปกเค้าโครง

  ตัวอย่างใบปะหน้าสอบสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

  ดาวห์โหลด
 • ตัวอย่างหน้าปก (ก่อนสอบ)

  ตัวอย่างหน้าปก (ก่อนสอบ)

  ตัวอย่างใบปะหน้าสอบสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ Final Paper IS (ก่อนสอบ)

  ดาวห์โหลด
 • ตัวอย่างหน้าปก (ก่อนสอบ)

  ตัวอย่างหน้าปก (ก่อนสอบ)

  ตัวอย่างใบปะหน้าสอบสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ Final Paper IS (หลังสอบ)

  ดาวห์โหลด
 • ตัวอย่างหน้าปก CD

  ตัวอย่างหน้าปก CD

  ตัวอย่างหน้าปกแผ่นซีดีโครงการ

  ดาวห์โหลด
 • ตัวอย่างหน้าปก IS (ปกสีแดง)

  ตัวอย่างหน้าปก IS (ปกสีแดง)

  ตัวอย่างหน้าปก IS (แบบเข้าเล่มสันกาว หน้าปกแข็งสีแดง)

  ดาวห์โหลด
 • แบบตรวจ Format IS / วิทยานิพนธ์

  แบบตรวจ Format IS / วิทยานิพนธ์

  แบบการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ดาวน์โหลด