HRM | ประกาศหลักเกณฑ์เรียนขัามโครงการฯ
13860
post-template-default,single,single-post,postid-13860,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ประกาศหลักเกณฑ์เรียนขัามโครงการฯ

18:08 16 March in Student news
0 Comments

หลักเกณฑ์การเรียนข้ามโครงการของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

”หลักเกณฑ์การเรียนข้ามโครงการของนักศึกษาระดับปริญญาโท

Interview Schedule (กำหนดเวลาการสัมภาษณ์)

  การสอบสัมภาษณ์/กำหนดการผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (HRM)

  กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

  วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์

  2558โครงการ hrm คณะพาณิชย์ฯวันธรรมดาเวลา 9.00-18.30 น. (ปิดพักเที่ยง)

  Circle รายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 22,000 บาท เป็น แคชเชียร์เช็ค เท่านั้น Circle สั่งจ่าย “โครงการบริการทางวิชาการและสังคม คณะพาณิชย์ฯ มธ.” ยื่นเทียบวิชา Pre-Course (โครงการฯ ให้ยื่นเทียบวิชาได้เฉพาะ บธ. 501 สถิติสำหรับผู้บริหาร)

  วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (ปิดพักเที่ยง)

  รายละเอียดประกอบการยื่นคำร้องเทียบวิชา

  การขอเทียบวิชา นักศึกษาสามารถขอนำรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี มาเทียบกับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยนักศึกษาไม่ต้องศึกษารายวิชาอีก หากสอบผ่าน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1.ศึกษามาแล้วไม่เกิน 6 ปี (นับจากภาคที่ได้ศึกษารายวิชาที่นำมาขอเทียบ)

  2.วิชาที่นำมาขอเทียบต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า

  3.ผ่านการประเมินหรือทดสอบความรู้

  สั่งจ่าย “โครงการบริการทางวิชาการและสังคม คณะพาณิชย์ฯ มธ.”   ขั้นตอน 1.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มยื่่นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อโครงการ   หลักฐานประกอบการพิจารณา 1.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบ   2.เค้าโครงรายวิชาที่นำมาเทียบ (Course Outline)   คลิก!! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเทียบวิชา (รายละเอียดวิชาเข้าไปที่ www.hrm.tbs.tu.ac.th)

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 9.45 – 11.30 น. 13.00 – 15.00 น.

  (ห้อง F-337 ชั้น3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ตึกริ,น้ำ)

  ชี้แจงหลักสูตร กิจกรรมของรุ่นพี่

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

  (18.00 – 21.00 )

  สำหรับห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  สอบเทียบความรู้สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-course) (เฉพาะผู้ที่ยื่นความจำนงสอบเท่านั้น)

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

  ประกาศผลสอบเทียบ Pre-course ที่ www.hrm.tbs.tu.ac.th

  วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2558

  โครงการ hrm คณะพาณิชย์ฯ เวลา 9.00 – 18.30 น .

  (ปิดพักเที่ยง)

  ประกาศผลสอบเทียบ Pre-course ที่ www.hrm.tbs.tu.ac.th

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 มีนาคม 2558

  ปฐมนิเทศต่างจังหวัด (หัวหิน)

  มีนาคม 2558

  เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

  กาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA-HRM)

  เข้าสู่ระบบยืนยันการสอบสัมภาษณ์ (ยืนยันในวันที่ 26 – 30 มกราคม 2558) หมายเหตุ เมื่อยืนยันการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย จะมีแทบสีเหลืองขึ้นว่า “คุณยืนยันระบบ การเข้าสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วคะ“

  1. วันและเวลาในการสอบ สถานที่ ณ ห้องกรุงเทพ 1 และ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมรอยัลซิตี้กรุงเทพฯ (แผนที่) อยู่ตรงข้ามทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ดังเวลาต่อไปนี้

  ช่วงที่

  เลขประจำตัวสอบ

  เวลารายงานตัว

  เวลาสอบสัมภาษณ์

  1

  03-0006 ถึง 03-0060

  08.30 น.

  9.00 – 12.00 น.

  2

  03-0061 ถึง 03-0084

  09.30 น.

  9.00 – 12.00 น.

  2. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ Circle รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป Circle หนังสือรับรองปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

  กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

  Circle ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานโดยระบุประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี   โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงาน หลังจบปริญญาตรีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ( วันที่ 15 มกราคม 2558 ) ***ทั้งนี้หากใบรับรองการทำงานมีประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี จะไม่ ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์****   Circle สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับจบการศึกษา (TRANSCRIPT) 1 ฉบับ Circle บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ Circle สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังมิได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตัวจริง ให้นำมายื่นในวันสอบด้วย

  3.กรุณายืนยันการเข้าสอบทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558   *** ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนท่านอาจถูกตัดสิทธิการเข้าสอบสัมภาษณ์ ***     *** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (hrm) โทรศัพท์ 0-2613-2227 – 8 หรือ 0-2226-4509 ***

  wp-content/uploads/2015/05/ประกาศหลักเกณฑ์เรียนขัามโครงการ.pdf”][/vc_column][/vc_row]

  No Comments

  Post A Comment